High Holidays

חגי תשרי התשפ

High Holidays 5780 -2019

Sunday, 29 September – Rosh Hashana Eve
Candle lighting:
Mincha + Maariv:
Rosh Hashana feast:  Register
7.05pm
7.00pm
8.00pm
Monday, 30 September – Rosh Hashana I
Shaharit:
Shofar blowing:
Tashlikh + children’s acitivities:
Candle lighting:
Maariv:
9.00am
10.30am6.00pm
8.02pm
8.30pm
Tuesday, 1 October – Rosh Hashana II
Shaharit:
Shofar blowing:
Havdala:
9.00am
10.30am
8.03pm
Friday, 4 October
Candle lighting:
Mincha + Maariv:
7.09pm
7.00pm
Saturday, 5 October – Shabbat Shuva, Vayelekh
Shaharit:
Havdala:
9.15am
8.07pm
Tuesday, 8 October – Yom Kippur Eve
Pidyon kapparot + pre-fast meal:
Candle lighting/fast begins:
Kol Nidrei + Maariv:
6.00pm
7.12pm
7.30pm
Wednesday, 9 October – Yom Kippur
Shaharit:
Yizkor:
Mincha:
Neilah + shofar blowing:
Havdala/fast ends:
9.00am
12.30pm
5.30pm
7.00pm
8.10pm
Friday, 11 October
Candle lighting:
Mincha + Maariv:
7.15pm
7.00pm
Saturday, 12 October – Haazinu
Shaharit:
Havdala:
9.15am
8.13pm
Sunday, 13 October – Sukkot Eve
Candle lighting:
Mincha + Maariv:
Feast in the sukka:
7.17pm
7.00pm
8.00pm
Monday, 14 October – Sukkot I
Shaharit + Four Species:
Candle lighting:
Maariv:
9.00am
8.15pm
8.30pm
Tuesday, 15 October – Sukkot II
Shaharit + Four Species:
Havdala:
9.00am
8.16pm
Friday, 16 October
Candle lighting:
Mincha + Maariv:
7.21pm
7.00pm
Saturday, 19 October – Shabbat Hol Hamoed Sukkot + Simchat Beit Hashoeva
Shaharit:
Havdala:
9.15am
8.20pm
Simchat Beit Hashoeva with music – after Havdala
Sunday, 20 October – Hoshana Raba/Eve of Shemini Atzeret
Candle lighting:
Mincha + Maariv:
Holiday feast:
7.23pm
7.00pm
8.00pm
Monday, 21 October – Shemini Atzeret/Eve of Simchat Torah
Shaharit + Yizkor:
Candle lighting:
Maariv + Hakafot, dancing, special Kiddush
9.00am
8.22pm
8.30pm
Tuesday, 22 October – Simchat Torah
Shaharit + Hakafot, dancing, Hatan Torah, Hatan Bereishit:
Kiddush, holiday barbecue:
Havdala:
9.00am
12.00pm
8.24pm